แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
 ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับครูผู้สอน
 ชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน
 หรือคุณต้องการจะ Γ ลงทะเบียนครูผู้สอน
 ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับนักเรียน
 ชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน
 หรือคุณต้องการจะ Γ ลงทะเบียนนักเรียน
 การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้
 คำชี้แจง
 คู่มือการใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้
 สถิติการวัดและประเมินผล
 ว31103 วิทยาการคำนวณ ม.4
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31241 การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31244 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 dotNetFx40_Full_setup.exe
 FONT สำหรับการแสดงผล LAMS
 AnyDesk
 Appserv-2-5-10-EN
 Dev-Cpp 5.7.1x64 4.8.1 Setup.exe
 peazip-5.1.0.WIN64.exe
 ThinkComposer 1.5.1684
 npp.8.1.3.Installer
 Dewey Decimal Classification
 
Learning Activity Management System (LAMS) โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
    รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
  สถิติการเยี่ยมชม
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Foundation.)
 
 ว31103 วิทยาการคำนวณ ม.4
 • หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
   การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
   การหารูปแบบ
   การคิดเชิงนามธรรม
   ขั้นตอนวิธี
 • หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
   การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
   การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและรายละเอียดของปัญหา
   การออกแบบขั้นตอนวิธี
   การทำงานแบบทางเลือกและแบบวนซ้ำ
   การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล
 • หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน
   การกำหนดปัญหา
   การศึกษาและการกำหนดขอบเขตของปัญหา
   การวางแผนและการออกแบบโครงงาน
   การดำเนินการ
   การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน
 ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
 • หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้
   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   ผลกระทบของเทคโนโลยี
 • หน่วยที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐาน
   วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
   องค์ประกอบและกลไกการทำงาน
 • หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   {กรณีศึกษา}
  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (Advance.)
 
 ว31241 การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
   ภาษาคอมพิวเตอร์
   พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
   โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม
 • หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
   การรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
   คำสั่งในการสร้างทางเลือก
   คำสั่งในการวนซ้ำ
 • หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
   {กรณีศึกษา}
 ว31244 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
 • หน่วยที่ 1 การสร้างเว็บเพจด้วย HTML&PHP
   การสร้างเว็บเพจด้วย HTML
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP
   การสร้างเว็บเพจด้วย HTML&PHP
 • หน่วยที่ 2 การจัดการฐานข้อมูล MySQL
   ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL
   การแทรก แก้ไขและลบข้อมูล
   การเลือกและการแสดงผลข้อมูล
 • หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโครงงาน
   {กรณีศึกษา}
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE) เว็บไซต์ http://www.epp5.in.th/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์  ||  09-2723-9192
Copyright 2008 © ครูรอบรู้ ด่างเกษี  ||  08-6362-9938 All Rights Reserved.